Menus

Sakana

Sakana 1 - 8 sushis + 8 maki
18,00 €
Sakana 2 - sashimi + 16 maki
19,00 €
Sakana 3 - 15 sashimi + 4 sushi
20,00 €

Nigri

Nigri 1 - 8 sushi
13,50 €
Nigri 2 - 12 sushi
16,00 €

Chirashi

Chirashi 1 - 15 sashimi de saumon
17,90 €
Chirashi 2 - 15 sashimi de thon
18,00 €
Chirashi 3 - 15 sashimi (3 thon / 6 saumon / 3 daurade / 3 mulet)
19,00 €

Sashimi

Sashimi 1 - 18 sashimi (6 thon / 6 saumon / 3 daurade / 3 mulet)
18,50 €
Sashimi 2 - 20 sashimi (5 thon / 5 saumon / 5 daurade / 5 mulet)
19,50 €
Sashimi 3 - 25 sashimi (5 thon / 10 saumon / 5 daurade / 5 mulet)
21,00 €

Jimmu

18 sashimi + 8 california maki + 6 sushi (6 thon / 6 saumon / 3 daurade / 3 mulet)
26,50 €

Kurama

Kurama 1 - 16 maki + 5 brochettes
19,00 €
Kurama 2 - 8 sushi + 5 brochettes
20,00 €
Kurama 3 - 10 sashimi + 5 brochettes
21,00 €